<strong>KOSTNADSGUIDE</strong> FÖR ETT KÖP I ORIHUELA COSTA <strong>KOSTNADSGUIDE</strong> FÖR ETT KÖP I ORIHUELA COSTA

KOSTNADSGUIDE FÖR ETT KÖP I ORIHUELA COSTA

Förutom det överenskomna priset måste vissa obligatoriska utgifter som härrör från köpet läggas till. Generellt bör mellan 11% och 13% av köpeskillingen läggas till bostadspriset, exklusive tecknande av nyttjandetjänster.

VI DETALJERAR KOSTNADERNA SOM FÖLJER MED KÖPET AV EN FASTIGHET I ORIHUELA COSTA

Skatt på överföring av fast egendom (ITP)

Skatten på överföring av fast egendom gäller endast för andrahandsbostäder och ligger vanligtvis mellan 6% och 8% (om fastigheten är prissatt över en miljon euro) av fastighetspriset beroende på den autonoma regionen. Denna skatt måste betalas inom 30 arbetsdagar från dagen efter avtalet beviljats.

Mervärdesskatt (Moms)

Mervärdesskatt (moms) påverkar främst nya bostäder, med en skattesats på 10%, och officiellt skyddade bostäder byggda av utvecklaren, med en moms på 4%. På Kanarieöarna är denna skatt känd som den allmänna indirekta skatten på Kanarieöarna (IGIC), medan den i Ceuta och Melilla kallas skatt på produktion, tjänster och import (IPSI).

Stämpelskatt för dokumenterade juridiska handlingar (AJD)

Denna skatt uppstår vid signering hos notarius och efterföljande registrering i registret. Det är 1,5% beroende på den autonoma regionen. Det gäller endast vid köp av nybyggda bostäder.

Kostnader för notarie och registrering

Avgifter för notarier och registrerare fastställs genom statligt godkända taxor och beror på bostadens pris. Ungefär 1 500 EUR.

Förvaltningskostnader

Förvaltningsbyrån ansvarar för att genomföra alla nödvändiga förfaranden tills handlingen är registrerad i fastighetsregistret och skatterna är avräknade. Deras pris varierar beroende på byrån.

Ca. 300 EUR.

Kostnader för bolån

Värdering av bostad

Självklart, här är en mer detaljerad förklaring om värdering av en bostad:

Värdering av en bostad är en grundläggande process i sammanhanget av en fastighetsaffär. Det är en noggrann och professionell bedömning av marknadsvärdet på en fastighet utförd av en kvalificerad och certifierad värderare.

Det huvudsakliga syftet med värderingen är att fastställa det rättvisa och realistiska värdet på en fastighet på den nuvarande marknaden. Detta är avgörande både för köpare och för bolånegivare. För köpare ger en korrekt värdering viktig information för att bedöma om försäljningspriset på fastigheten är rättvist och rimligt. För långivare hjälper värderingen dem att bedöma risken som är förknippad med att bevilja ett bolån på fastigheten.
Värderingsprocessen börjar med en detaljerad inspektion av fastigheten av värderaren. Under denna inspektion utvärderar värderaren en mängd faktorer, såsom storleken och egenskaperna på bostaden, byggnadskvaliteten, underhållsskick, den geografiska placeringen och de lokala marknadsförhållandena.

En grundläggande del av värderingsprocessen är jämförelsen av fastigheten med andra liknande fastigheter som nyligen sålts i samma område, kända som jämförbara försäljningar. Dessa jämförbara försäljningar ger värderaren värdefull data om de faktiska försäljningspriserna på marknaden, vilket hjälper till att bestämma värdet på den fastighet som ska värderas. När inspektionen är slutförd och relevant information har samlats in använder värderaren erkända värderingsmetoder för att objektivt och välgrundat beräkna fastighetens värde.

Resultatet av värderingen presenteras i en detaljerad rapport som inkluderar det uppskattade värdet på fastigheten, den metodologi som använts för att bestämma detta värde, de specifika egenskaperna hos bostaden och grannskapet, samt information om de jämförbara försäljningarna som använts i värderingsprocessen.

Det är viktigt att notera att kostnaden för en värdering kan variera beroende på olika faktorer, såsom geografiskt läge, storlek och typ av fastighet, samt processens komplexitet. Dock brukar kostnaden för värderingen oftast bäras av köparen eller låntagaren.

Sammanfattningsvis är värderingen av en fastighet ett avgörande steg i processen att köpa, sälja eller refinansiera en fastighet, eftersom det ger en professionell och opartisk bedömning av marknadsvärdet, vilket bidrar till att säkerställa rättvisa och transparenta transaktioner på fastighetsmarknaden. Kostnaden kan ligga mellan 250-450 euro, beroende på enheten och fastighetens slutliga värde. Värderingen är giltig i 6 månader från utfärdandedatumet.

Bolånet

Lånebeloppet överstiger vanligtvis inte 70% av värderingsvärdet eller köpeskillingen (beroende på institutionen) i fallet med en primärbostad, och 70%. Denna kostnad måste betalas innan bolånet formaliseras.

Uppstartskommission

Den är mellan 0% och 2% av det utlånade kapitalet (enligt överenskommelse med institutionen). Denna summa dras direkt från pengarna som ges till låntagaren.

Avgift för tidig återbetalning

Det är en procentandel av det kapital som amorteras i förväg och kommer endast att betalas vid tidpunkten för den tidiga, totala eller partiella återbetalningen. Enligt avtalet med den finansiella institutionen och gällande regler är detta från 0,50% till 1%.

Formalisering

Bolånet måste också formaliseras i en offentlig handling och registreras i fastighetsregistret tillsammans med formaliseringen av försäljningen i de flesta fall.

Skatt på dokumenterade juridiska handlingar (AJD)

Skatten på dokumenterade juridiska handlingar är 0,50 % beroende på den autonoma regionen.

Hemförsäkring</p

Om du tecknar ett bolån kräver den finansiella institutionen att du tecknar en byggnadsförsäkring som täcker värdet på den intecknade fastigheten i händelse av brand eller annan katastrof. Det är också rådligt att ha en omfattande hemförsäkring och en livförsäkring som täcker bolånebetalningarna vid dödsfall.

IAJD: Skatt på dokumenterade juridiska handlingar

Denna skatt beräknas på beloppet för hypoteksskulden gentemot tredje part. Denna siffra inkluderar det begärda beloppet plus en ytterligare procentandel avsedd att täcka räntor, kostnader och utgifter i händelse av att lånebetalningarna inte uppfylls och den eventuella försäljningen av den intecknade fastigheten av institutionen för att täcka sina förluster. Generellt sett representerar beloppet för hypoteksskulden, på vilket IAJD beräknas, ungefär 150 % av lånebeloppet, även om detta kan variera beroende på långivaren.

Extraordinära och efterförsäljningskostnader

Underhållskostnader

Underhållskostnader såsom städning, reparationer, renoveringar, allmännyttiga tjänster och sophämtning påverkas av fastighetens dimensioner och typ. En rymlig villa med trädgård och pool kräver en avsevärt större finansiell investering och ansträngning jämfört med en mindre lägenhet.

Gemenskapskostnader

Ägare av fastigheter belägna i utvecklingar, byggnader eller komplex med delade gemensamma utrymmen är lagligt skyldiga att vara en del av bostadsrättsföreningen och betala avgifter för dess underhåll, samt för alla andra tjänster som avtalats vid det årliga allmänna mötet. Dessa avgifter beror på antalet grannar och tjänster som avtalats av gemenskapen, och betalas årligen.

Upphandling av tjänster

När det gäller begagnade bostäder överförs vanligtvis alla befintliga kontrakt, så det är bara nödvändigt att meddela ett ägarskifte för att fortsätta under samma villkor. Det finns dock fall där det är nödvändigt att ingå kontrakt, vilket vanligtvis är dyrare än att ändra ägarskap.

Fastighetsskatt (IBI)

IBI, eller fastighetsskatt, är en lokal skatt som beskattar ägandet av fastigheter som bostäder, kommersiella lokaler eller mark. Den baseras på fastighetens taxeringsvärde och används för att finansiera kommunala tjänster såsom gatubelysning, städning, säkerhet, bland annat.

Nyhetsbrev Var först med att logga in
till de senaste fastigheterna

newsletter
WhatsApp